Konkurs Dzień Psa

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ PSA 

 • 1 Założenia i charakter Konkursu 
 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Dzień Psa” (dalej: Konkurs). 
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Better Planet Ewa Sámek z siedzibą w Warszawie, 03-710 przy ul. Okrzei 32/18, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 6452376511, REGON: 369349679, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@pandawanda.pl (dalej: „Organizator”). 
 3. Celem Konkursu jest reklama Organizatora oraz promocja sklepu internetowego https://pandawanda.pl/, należącego do organizatora. 
 4. Konkurs jest prowadzony w serwisie internetowym Instagram 

https://www.instagram.com/pandawanda.pl/ 

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany, ani w żadnym zakresie związany czy wspierany przez określony w ust. 4 powyżej serwis, ani przez podmioty nimi zarządzające lub administrujące. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi zarządzającemu tym serwisem i będą one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach opisanych w Regulaminie. 
 2. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165, z późn. zm.). Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165, z późn. zm.). 
 3. Organizator jest fundatorem nagród w Konkursie. 
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 • 2 Postanowienia ogólne 
 1. Konkurs odbywa się w okresie od 28.06.2024 r. do 30.06.2024 r. do godz. 23:59 na profilu Organizatora w portalu mediów społecznościowych Instagram https://www.instagram.com/pandawanda.pl/ 
 2. Udział w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego na profilu Organizatora w ww. serwisie internetowym. 
 3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie 
 • 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca warunki udziału w Konkursie (dalej: Uczestnik). 
 2. Konkurs skierowany jest do osób posiadających profil/konto w serwisie Instagram. 3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat), lub posiadają pisemną zgodę udziału w Konkursie podpisaną przez opiekuna prawnego, zamieszkują na terenie Polski 
 • posiadają konto/ profil w serwisie Instagram zgodny z regulaminem tego serwisu, 
 • poprawnie wykonają zadanie konkursowe, 
 • zapoznały się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptują jego postanowienia. 
 1. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, na podstawie którego wykonują na rzecz Organizatora usługi. 
 2. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie osobiście oraz może dokonać tylko jednego zgłoszenia zadania konkursowego w okresie trwania Konkursu, tj. Organizator nie dopuszcza tworzenia dodatkowych kont/profili przez Uczestników lub dokonywania zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich bądź za pośrednictwem pełnomocników. 
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie tytułem samego udziału w Konkursie. 7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie poniższych wymogów: 
 4. zalogowania się w serwisie Instagram wg ogólnych zasad określających korzystanie z tego portalu, 
 5. wykonania zadania konkursowego www. serwisie zgodnie z Regulaminem Konkursu. 
 6. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 
 7. Poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że: 
 8. spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie; b. wyraża zgodę na publikację w serwisie, za pomocą którego przeprowadzany jest Konkurs podanej nazwy 

użytkownika lub danych osobowych (imię i nazwisko) oraz zgłoszonego zadania konkursowego. 

 • 4 Zasady konkursu
 1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązani są wykonać „Zadanie Konkursowe”. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem zdjęcia swojego pupila wraz z argumumentem dlaczego akurat On powinien wygrać zestaw AUNA. 

Opublikowanie komentarza pod postem konkursowym stanowi jednocześnie zgłoszenie do udziału w Konkursie. 

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi nastąpić w terminie nie później niż do 30.06.2024 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
 2. Jeden Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe. 
 3. Uczestnik może przesyłać wyłącznie zgłoszenia, do których przysługują mu wszelkie prawa autorskie. 
 4. Uczestnik oświadcza, że treść publikacji będąca wykonaniem zadania konkursowego jest unikalną treścią, 

stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wykonanego przez Uczestnika zadania konkursowego oraz materiałów zamieszczonych przez Uczestnika w serwisie, w którym prowadzony jest Konkurs. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zgłoszenia, w szczególności w zakresie praw autorskich. Organizator nie jest stroną, ani również nie będzie stroną w ewentualnych sporach powstałych z ww. tytułów. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji zgłoszeń i niedopuszczenia do udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z Regulaminem, w szczególności nie będą uwzględniane zgłoszenia zawierające treści powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo mogące zdaniem Organizatora naruszać dobra osobiste lub prawa osób trzecich. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie lub/i niewydania nagrody Uczestnikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu serwisu, w którym prowadzony jest Konkurs bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa autorskie. 9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
 4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku uzyskania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w serwisie, w którym jest przeprowadzany Konkurs. 12. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku uzyskania nagrody, na publikowanie w mediach społecznościowych Organizatora zwycięskich prac konkursowych z oznaczeniem ich autora. 
 • 5 Zasady przyznawania nagród w konkursie 
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 05.07.2024 r. na profilu Organizatora w 

serwisie Instagram.

 1. Nagrodę zdobędzie trzech wybranych Uczestników Konkursu, którzy wykonają najlepiej Zadanie 

Konkursowe, biorąc pod uwagę oryginalność prac, kreatywność, walory artystyczne i zgodność z tematem. 

 1. Oceny wykonanych Zadań Konkursowych i wyboru zwycięzców Konkursu dokona komisja konkursowa, w 

której skład wejdą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora. 

 1. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna, wiążąca i nie podlega zmianom. 5. Jeśli w ciągu 72 godzin po opublikowaniu wyników Konkursu, zwycięzcy nie skontaktują się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną i nie podadzą danych (imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz 

numeru telefonu) niezbędnych do przesłania nagrody, nagroda trafi do kolejnego wybranego przez komisję Uczestnika. 

 1. W konkursie przyznawana jest 1 nagroda (jedna nagroda): Nagroda to zestaw 3 produktów marki AUNA (szampon, maść oraz pasta do zębów). Wartość nagrody to 100 zł. 
 2. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na podany przez Uczestnika adres za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich niezbędnych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Doręczenie przesyłki z nagrodą jest równoznaczne z wydaniem nagrody w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania poczty, jak i firmy kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę. 
 3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w postaci pieniężnej. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcom z powodu: braku możliwości kontaktu ze zwycięzcami, odmowy przyjęcia nagrody lub podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających dostarczenie lub odbiór nagrody. 
 5. Wydawane nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, a podatek od nagrody zostanie zapłacony zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 
 6. Z dniem wyłonienia zwycięskich Uczestników Konkursu, w zamian za nagrodę, Uczestnicy ci udzielają Organizatorowi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji do Zadania Konkursowego, obejmującą prawo do wykorzystania go w całości i/lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji: 
 7. a) utrwalania w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: urządzeniach 

magazynujących dane cyfrowe i analogowe 

 1. b) wprowadzania do obrotu, publicznego wystawiania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, 

udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie na profilach Social Media, oraz na stronie www 

Organizatora), a także tworzenie opracowań Zadania Konkursowego, również w połączeniu z innymi 

utworami.

 1. c) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkami obiektów i osób utrwalonych w utworze; 
 • 6 Nadzór nad przebiegiem Konkursu 
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz regulaminem serwisu internetowego, w którym jest prowadzony Konkurs, w szczególności Uczestników, którzy: 
 3. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 
 4. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu, 
 5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie, 
 6. nadeślą Zadanie Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi; 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie Konkursu oraz realizację nagrody. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności stan wojny, stan zagrożenia atakami terrorystycznymi, stan klęski żywiołowej, strajk. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet oraz dostępność usług 

świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. 

 1. Organizator monitoruje przebieg konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie 

Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Uczestnika bez ostrzeżenia z 

Konkursu, a także opublikowanych przez niego treści. 

 • 7 Postępowanie reklamacyjne 
 1. Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej na ww. adres Organizatora, z dopiskiem z nazwą Konkursu. 
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wniesienia reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data nadania przesyłki. 
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
 4. Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane. 5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną. 

 1. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. 7. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle 

Regulaminu w sposób ugodowy. 

 • 8 Przetwarzanie danych osobowych 
 1. Organizator firma “Better Planet Ewa Sámek” z siedzibą w Warszawie (03-710 przy ul. Okrzei 32/18, Warszawa, e-mail: hello@pandawanda.pl) jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). 
 2. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są: 
 3. w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie i obsługi zgłoszeń Uczestników oraz w celu ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania nagród – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), 
 4. w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
 5. w celach dokonania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Konkursu (podatkowych i księgowych) oraz wykonania innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, 
 6. w celach prowadzenia działań marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Jeżeli działania takie będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

Organizator będzie realizować działania marketingowe drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu 

zgody Uczestnika na wykorzystanie tej formy komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo

telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w Konkursie, podania 

twórcy publikowanej pracy oraz wydania i rozliczenia nagrody, a także rozpatrzenia reklamacji. Podane 

dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia Konkursu, okres publikacji prac 

konkursowych, a w przypadku laureatów – także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu 

nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje 

inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

 1. W ramach realizacji poszczególnych celów, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w 

następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do 

doręczeń, adres e-mail, przyznane nagrody, przekazane nagrody, informacje o udziale w Konkursie, datę 

zgłoszenia do Konkursu, a dla realizacji celu opisanego w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu dodatkowo 

nick (identyfikator) Uczestnika. 

 1. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, e) przeniesienia danych osobowych. 

 1. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz jego kooperanci tj. firmy kurierskie, służby księgowo 

prawne, dostawcy usług IT i Internetu wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia konkursu oraz przekazania 

nagród. 

 1. Dane nie zostaną użyte do profilowania osób. 
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 
 3. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

 • 9 Postanowienia końcowe 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych podanych przez Uczestnika. 
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod postem konkursowym w serwisie, w którym jest prowadzony Konkurs. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. 
 5. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 
 6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi w Konkursie ograniczona jest do wysokości wartości nagród przyznanych w Konkursie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 
 7. Ograniczenie, o którym mowa w § 9 ust. 5 i 6 Regulaminu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium